• Australia:

  • Bikash Subedi
  • Sabina Subedi
  • Saugat Lekhak
  • Kamal Bhattarai
 • Indonesia:

  • Kadek Asriyani
 • Thailand:

  • Uthaiwan Keawpong
 • Nepal:

  • Bishnu Prasad Kafle
 • United Kingdom:

  • Pradeep Kashyap
  • Sanjeeb Subedi
 • Germany:

  • Santosh Ojha
  • Niyam Poudel